/
 • Streaming + Download

  Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

  Můžete přispět libovolnou částkou přes Chyba PayPal, nebo částkou na č.ú.: 252039964/0300, do předmětu zprávy připište "¨RPO". Nebo stahujte zdarma zde: http://chyba.a-punk.cz/records/ruce-po-obrne-tupak-amaru-split-mccd/
  *************
  You can donate as you wish by Chyba PayPal, or classic account: 252039964/0300, and add "RPO" to message. Or download it for free here: http://chyba.a-punk.cz/records/ruce-po-obrne-tupak-amaru-split-mccd/

    name your price

   

1.
Zamysli se nad tím, co jsi kdy udělal a čím jsi dnes? Kdo jsi? Snad ne člověk? Snad ne zvíře? Kdo tedy? Čas ubíhá a ty nemáš šanci najít svoje já… Jsi to ty, ne někdo jiný… Nemysli si, že utečeš, jsi úplně náš Nemáš právo na život, toho si važ Já jsem ten na hoře a ty jsi jen lež Pomodli se k bohu, odpustí ti… Fanatická lež! „nezabiješ, nepokradeš“ na paměti měj nabitou pistoli však při ruce měj. Klidně buď vrahem „ON“ ti odpustí Ó Bože ano, nikdy nezradím… Fanatická lež. komentář: Píseň o tom, že miliony lidí po celém světě vkládají své životy do rukou vyumělkovaných osob – ať už je to Ježíš, Krišna, Alláh, nebo jiný – své problémy by měli řešit sami a nečekat a nespoléhat se nato, že je za ně vyřeší nějaký bůh, u kterého klečí na kolenou a poníženě prosí o pomoc. Síla je ve vaši osobě – ne ve vašem bohovi. // Think about that, what you ever do, And what are you now? Maybe animal? Maybe human? Then who? Time’s go further and you’re got no choice to find yourself... That’s you, nobody else... Don’t think that you runaway – you’re ours. You’ve got no rights for life, appreciate it. I’m the best, you’re only lie. Pray to your god, he’s (she’s?) forgive to you.. Fanatic lie! “Don’t kill, don’t steal” keep in your mind, However hold your armed gun in your hand. Be a killer “HE (SHE?)” forgive to you, Oh my god, I’ve never betray! Fanatic lie!
2.
V sobě hledá skryté odpovědi / ocitá se na pokraji / granáty a samopaly A to všechno v zájmu vlády… Proč?! Musí děti střílet Proč?! Bezhlavě zabíjet Proč… Politicky navrženi, proto, aby zabíjely / malý loutky bez významu A to všechno v zájmu státu… Proč?! Musí děti střílet Proč?! Bezhlavě zabíjet Proč… Připraven do života se zbraní v ruce, Život si nevybírá – bránit se bude muset. Následuj svoji víru, či svého vládce, Po smrti dočkáš míru a budeš spasen… komentář: Inspirováno politickou situací v zemích „třetího světa“ (Afrika, Asie), kde armády využívají malých dětí k posílení svých pozic (stejně tak, jak to dělal Adolf Hitler v druhé světové válce-„HitlerJugend“), narukují již v nízkém věku, jsou používáni jako živé terče, předvoje v minových polích, a ze strany starších vojáků jsou nuceni válečným obětem řezat hlavy a podobná zvěrstva… I v dnešním „ideálním“ světě se ději tyto věci! // Finding an inner answers inside themselves Living on the edge, With grenades and machine guns all for the government… Why? Must children shooting? Why? Do cold-blooded killing? Made by politics only for killing other peoples, Young puppets without sense of living, And all this making for the state.. Ready for life with weapon in hands, Life is hard – they must do a defence, Follow your faith, or your master, After you’ll be dead you find peace and salvation…
3.
Tvoje další příležitost Projevit svou jedinečnost Pohltila tahle doba Co chrlí prázdná slova (panem et circenses) Otevři Oči! Prvotní důležitost Překonat svoji lenost Otevřít svoje oči -Zabít svoji bezmocnost! (zabij svoji bezmocnost) Nenech zemřít svoje představy – Okolí tě pohlcuje tak, jako kouzlo drogy; Můžeš se utopit, ale stejně tak můžeš plavat, žít a nejenom přežívat. Tvůj svět bude lepší, když se přestaneš vymlouvat na svoji bezmocnost a bezcennost. Nejsou žádný hranice tvých představ A není důvod je potlačovat. Jde o to bojovat, ale druhým neubližovat, Poučovat, ale nerozkazovat, Žít a nechat žít. komentář: „panem et circenses“ – latinské slovo, v překladu znamenající „chléb a hry“, výraz, který se používal již v dávných dobách, kdy se lidem podstrkovala umělá kultura, zatímco politici vymýšleli strategie, jak ovládat lid. Počátek konzumní strategie, pokračující dodnes… V dnešní době dosahuje velkých rozměrů, kdy lidé žijí svůj dobře placený život, s kulisami nablýskaných slev v supermarketech, západního přepychového životního stylu, krmeni proudovou mainstreamovou hudbou naplňenou sladkými a nafouklými texty o lásce a jednotnými matoucími informacemi ze světa pomocí televize. Lidé jsou vědomě podstoupeni „brainwashingu“(vymívání mozku) a jejich představy umírají…Je jenom na vás jak využijete svoji osobnost v životním „boji“. // Your another opportunity exhibit your unique, Is Absorbed by this age, which spout empty words. (panem et circenses) Open your eyes! Primary important: break your own lazy, Open your eyes and kill your powerless. (kill your powerless) Don’t kill your fancy – Environs sucks you as a charm of drugs; You may get drowned, but same way you may swam, live, not only survive. Your world may be better, if you stop excuse your powerless and worthless. There are no borders of your fancy And there’s no reason to suppress it. Fight, but don’t hurt anyone, Instruct, but don’t order anyone, Live and let live.
4.
Stojíš tu sám před sebou Realita mlhavě mizí Život už máš za sebou A tvůj mozek je ti cizí… A proto je ti tak zle Když neuměl jsi říct ne Teďka už nevidíš se A proto je ti tak zle komentář: Problém dnešní mládeže a lidí vůbec. Když se rozhlédnu kolem sebe, jak děcka lítaj po městě, aby se mohli zbrutit, ve 13 letech berou perník a kdovíco ještě a nestarají se o nic jiného než jak tohle všechno sehnat, je mi docela smutno. I já sám občas vědomě unikám do jiných světů, když si zakouřím marihuanu, ale snažím se o to, aby to bylo rituálně a ne jak to dělá spoustu lidí dnes, že hulí od rána do večera a z toho požitku vlastně nic nemají, protože jim to nic nedá, akorát bere. Droga je rituál, který provozovali domorodci v dávných dobách, po obřadu mluvili s přírodou a přemýšleli nad velkými věcmi, jenže přišel hloupý člověk a stejně tak jako ze všeho ostatního, udělal z rituálu obyčejnej byznys. Nezapomeňte, že přehnaný drogování z vás dělá loutku, ať už jste punkáč, nebo diskáč (to je jedno) a připravuje vás o vaše zdravé myšlení, nebo volné chvilky, které byste mohli využít jinak. // You’re standing in front of you, Reality is misty vanish. Live is behind you, And your brain is a stranger.
5.
Miliony živých mrtvol upadlo v temnou zášť, Hákový kříž na rukou, na zádech krvavý plášť. Budiž se spustí temno, svědomí umírá A lidskost křičí letmo – svět proklíná… Náhle si nebe kleklo na poraženou zem, Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce tvář, Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář… komentář: Choutky, které měli fašisté před 60 lety, mají dodnes. Symboly byly zakázány, ale myšlenka přetrvává. Mladí připomenou. Fašismus napadá slabé mozky, které ovládne a šíří se jako plíseň. // Millions of living corpses fall into dark resentment, Hooken cross on yer hands / bloody coat on yer back. Now start the darkness / conscience die Humanity is momentary screaming / they curse the world Fascistic genocide Now the sky is suddenly fall on defeated earth, Death is showed without any words. Without any words sun has end own shining, The hell was unleashed and god was covered own face.
6.
Na mostě falešných lží a nenávisti stojí pravda a láska beze cti, topí se ve své existenci a hledá svůj význam…Přetvářka a póza hrdosti, přebytek lidské blbosti, umělá svoboda a rovnost; a přehnaná arogantní tvrdost. …Neví, co si počít s životem a každý ji přehlíží s úsměvem, bez pocitu viny a přesvědčení, že se změnou musíme začít nejdřív u SEBE! Nenávist a boj se vším, co je špatný, Víra v něco, co doopravdy není stačí krok a všechno se změní A tvůj vlastní svět se nenávratně zhroutí.. BUĎ SÁM SEBOU, NEBO SKONČÍŠ TAM DOLE! komentář: Inspirováno písní „Soubor Punkových Pravidel“ od kapely Průmyslová Smrt z Jihlavy. Dík Mičlovi. Snad jen dodat: „Punkem proti elitářství, ne elitářstvím proti punku!“ // On the bridge of false lies and hatred stands truth and love without virtue, Drowning in her life finding own meaning… Hypocrisy and pose of your pride, surplus of the human idiocy, Artificial freedom and equality; and excessive arrogance. …They don’t know about living and everybody just overlooking them with smile, without feeling of blame and conviction, that if we want the change, we must start at yourself first! Hatred and fighting with evil, Believing in messed „nothing“ Only one step out and everything be changed And your life will definitive collapse.. BE YOURSELF, DON’T TRUST IN SHIT!
7.
Ve skrytu duše přežívá To, čemu říkáš „někoho mít rád“ A když se oko nedívá Všechny začneš jenom pomlouvat Máš-li špinavý ruce, Nešahej na moje srdce Máš špinavý ruce, Nech mý krvavý srdce! Není možnosti bez jasný volby Libuješ si v cizích pocitech úzkosti V obraze falešný lidský touhy Sám před sebou utíkáš… Přátelství jen jako další póza Další hra na city, kterou sám prohráváš Seš jenom cizí lásky konzument Sám před sebou utíkáš Do tmy utíkáš… komentář: To, že jsou kolem vás lidi, který vás mají rádi a dokážou vám pomoci, je jedno z největších štěstí, co člověka může potkat. Sou však mezi námi takoví, co s lidmi drží a říkají, že jsou vaši „kamarádi“, ale za zády vás před ostatními pomlouvají a nebo vás podrazí v těch chvílích, kdy potřebujete podržet. Lidé se navzájem vykořisťují už od pradávna a dělají to dodnes. Važte si svých přátel, o kterých víte, že se na ně můžete spolehnout a držte se jich… // In the hide of soul survive that, what you called “love someone” And when the eye’s not looking you slander everyone... If you have dirty hands, don’t touch my heart, You’ve got dirty hands, don’t touch my bloody heart! It’s not possibility without clear choice You’re keen on strange feeling of anxiety In the false picture of human desire, you’re escape behind yourself... Friendship like as another pose, Another game with feelings, which you lose on your own, You’re only consumer of strange love, you’re escape behind yourself... ...into the darkness. The fact, that you have friends and helpful people around you is one of the most biggest luck which may ever meet you. Anyway, there is also people which stay with you and looks like your “friends”, but behind your back they slander you as is it possible or if you want help, they turn away from you. People are exploited by another for a long time and they’re still doing it. Take a care about your friends which you know about and stay with them...
8.
-Nechte si to pro sebe vaše kecy o mužnosti -myslíte jen na sebe tradice z minulosti -nechte si to pro sebe ukázky krutosti -myslíte jen na sebe zakomplexovaní tupci! Nadřazený postavení Realitu krutě mění V krvavý představení Pro mužské pobavení Zloději lidských duší, Nadějných životů Zbabělí hrdinové Předem vyhraných útoků… komentář: Násilí na ženách, ať už fyzické, nebo psychické…sexismus. Další nešvar této pokřivené společnosti. Případů sexismu je čím dál víc, často si ženy ani neuvědomují, že se stávají její obětí, protože média a pokřivená výchova rodičů sexismus ukazují jako úplně normální věc. Hloupými šovinistickými vtípky počínaje, zlomeninami a pobytem v psychiatrické léčebně konče. Žena přece není jen nástroj, který jen „šuká, pere, vaří a meje nádobí“. // Your waffles about masculinity, Traditions from the past, Shows of cruelity... You Stupid loosers! Superior rank rapidly change the reality Into the bloody game for male pleasure.. Thiefs of human souls, hopeful lives, Cowardly heroes of beforehand-win attacks...
9.
Podívejte, už zase ženou koně přes překážky, Porodí je, vycvičí a nakonec utratí. Mají na to postroje, ostruhy a biče, Vraždí a ještě jim za to někdo zaplatí! Hanba vrahům! Jenom na nás záleží, co bude následovat, Jak dlouho ještě budou stát dostihové dráhy, Kolik krve vyteče z nevinných hřbetů, Než navždy zastavíme nelítostné vrahy! (text: KRITICKÁ SITUACE, 1990) komentář: Text již dávno rozpadlé české hardcore/punk kapely, pojednávající o týrání koní na dostihových závodech i mimo ně. Nesmyslná zábava pro snoby, na který si určití jedinci a sázkaři mastí kapsy na úkor zvířat. Nepodporuj dostihové závody! // (Lyrics by KRITICKÁ SITUACE 1990) Look at that! They drive the horses through the barriers again. They spawn, train and kill them in the end. They use harnesses, spurs and whips. They murder and still someone pays them. Damn the murderers! It’s only up to us what the next step will be, How much longer will the horse tracks stand, How much blood will flow from innocent necks, Before we will stop the merciless murderers forever!
10.
Co bude dál? Na to se ptám.. // What's next? I'm asking for..
11.
12.
Prázdné ulice plné lidí Prázdné oči, jenom stroje co na povel zabíjí druhé pro barvu pleti Pro jiný názor, pro jinou sexuální orientaci, pro jiné pohlaví Pro větší objem peněženky ženou se za vidinou bohatství a lepší pozice Přátelství je jen dobrý obchod na dobu výhodnosti Láska jen slova, pojem z telenovel, kterými plní svůj život Za zády neustále zbraň jen do válek co mají přivést mír Místo něho však jen spáleniště a masové hroby do nichž si všichni leháme, zemi okupujeme a chceme ji ovládnout Místo lesů supermarkety a místo polí vojenská cvičiště Laboratoře plné zvířat, která trpí pro náš krásný obličej a jemné vlasy Zvířata odsouzená od narození k popravě bez viny jen pro naše žaludky Opravdu to tak chceš? Může to být jinak, stačí přestat hrát si na slepé Otevřít oči a pozvednout pěst Jdi sám příkladem a buď sněhovou vločkou, která spustí lavinu, co zavalí ty, kdo ničí naší zemi Kdo ničí náš život Jsou lidi co plují světem lodí a znásilňují ideologie Jsou lidi, co tu loď kormidlují a mlčí a taky jsou lidi, co se topí a křičí z plných plic Pobuřují proti kapitánovi, nebo jen volají o pomoc? Topím se
13.
Ať už v kněžské sutaně, Nebo s obráceným křížem Autorita je srovnatelná Aplikuj si boží lásku do žil Aplikuj si satanův hněv Pentagram a kříž coby symboly otroctví Pohlcují svobodný svět Klapky na očích Nenávist v srdci Zaslepeni dotrínou Nesmyslná přikázaní o nenávisti k druhým, odlišným, Přesvědčeni jen o své pravdě zabít v jménu autority Zabít to dobré v nás
14.
Myju si vlasy šampónem Myju si vlasy krví Tisíců nevinných Němých tváří Zatímco řežou svoje nože Do živého masa Kdekterá ženská před zrcadlem Nad svojí krásou jásá Vivisekce!Vivisekce!Vivisekce! STOP!
15.
Podívej se jak sem krásná Sem jen tvoje stačí chtít A mít trochu peněz navíc A chuť se pobavit Podívej se jak sem skvělá Značková holčička z reklamy Loutka peněz mužské touhy Bezbranná panenka na hraní Loutky peněz Loutky moci Živé hračky Prázdná těla Prázdné duše Ikony značky Nejsi loutka, jsi taky člověk Stejné šance stejná práva Vezmi život do svých rukou Zbav se pout co společnost ti dává
16.
Starý dům chátral ve své opuštěné existenci Pak přišli lidi a život mu dali Rezignace rázem změnila se v rezistenci Nové místo odporu vůči konzumní společnosti Squat The World! Opravili střechu, omítli stěny Uklidili nepořádek, komunitu založili Pěstovali jídlo, založili dílnu Ukazáli světu, že i takhle se dá žít Squat The World! Pak jednou večer rozbije se okno Prostory domu zaplní slzný plyn Dveře se rozletí, v nich stojí policie Ve jménu jejich svobody je tady razie Tak umřelo další svobodné místo Ten dům stojí a zase chátrá dál Ale my budem pokračovat v boji My se nikdy nevzdáme a nový dům ožije Bydlet je právo!
17.
Křičící srdce, život na ulici Umlčené sny dětských duší Existence závisící na výskytu sviní Srdce ztrácí naději a stále tišeji buší Torza nevinných těl Drtící nápor zvráceného chtíče Nevinná dětská těla V rukou smrti - v rukou mafie Chladný dotek rána na ulici První zákazník už se blíží Vydržet, vydržet ty hodiny hnusu A zítra začít zase nanovo
18.
Krev pryští, pomalu se vpíjí do půdy Za projevů nadšení, život míří do záhuby Vlastní slabost zakrýváte pomyslnou tvrdostí Je mi na nic z vašich choutek a potěšení z trpící bytosti Souboje kohoutů Trpící býci Zápasy psů Lidské plémě hnijící Sázky byly uzavřeny Boje mohou začít Pohřbenou lidskost Krví zvířat zapít Mrtvé tělo rozdrásané Už to má za sebou Krví zvířat pečetíme Vlastní cestu za záhubou Souboje kohoutů Trpící býci Zápasy psů Lidské plémě hnijící

about

Ruce Po Obrně – Jihlavská HC/bikepunk banda rochnící se ve vodách špinavýho a rychlýho punku konečně venku s první nahrávkou z DIY studia mistra hluku Vencla. Spolu s nimi nosiče okupují Tupak Amaru – Orlovská smečka hrající melodickej anarchopunk, s potřebnou tvrdostí a textovou pímočarostí s oboupohlavníma zpěvama. V bandě jsou mimochodem členové špinavejch crusterů Kahkashan… Na vydání se podílelo vícero DIY vydavatelství, součástí je 36-ti stránkový booklet s internacionálním překladem. DIY or die!!!

----

Ruce Po Obrně – HC/bikepunk band from Jihlava/cz, playing dirty and fast punk with their first release from DIY garage studio together with Tupak Amaru – group from Orlová/cz playing anarchopunk, with straight lyrics. Released in multi DIY cooperation of another labels, with booklet in many translations, like CD and MC as well.. DIY or die!!!

credits

license

tags

about

chyba Czech Republic

CHYBA records je malej DIY label, kterej se zaměřuje na hudbu, co má co říct.
★★★
CHYBA records is a small DIY label, which is focusing on music, which have something to say.

contact / help

Contact chyba

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like split, you may also like: