We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

LP 2015

by Disbeatless

supported by
/
 • Streaming + Download

  Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

  Můžete přispět libovolnou částkou přes PayPal, nebo částkou na č.ú.: 224476817/0600. Pokud nemáš peníze, napiš "0".
  ********
  You can donate as much as you wish by paypal or at account 224476817/0600. If you have no money, write there "0".

    name your price

   

1.
Práce 02:52
Výrobní prostředky v rukou majetných plodí nerovnost. Namísto hojnosti a radosti, trápení a strádání. Osvobození práce je jediná cesta jak začít žít. Privilegovaná vrstva diktuje podmínky v továrnách, zabijí kolektivního ducha, kterej má moc zažehnout generální stávku. Svobodu! Capital goods in hands of rich raise the inequality. Instead of wealth and joy we have agony and misery. Liberation of work is only way to live. Elite is designating work conditions in factories, killing collective mood, which have power to raise general strike. Freedom!
2.
Odpad 01:45
Posilnění chlastem, plnou hubu řečí, ale výsledek se nedostavuje. Uvědomění nepřichází, dokud nepřeskočíme ohrady, do kterých jsme se sami zavřeli. Nikdy se nezbavíme planejch keců, sladký klamání sebe sama. Empowered with booze, mouth full of babbles, but impact is still nowhere. Consciousness as well, till we jump over fences, which was build by ourselves. We will never avoid hogwash, sweet bluffing of ourselves.
3.
Bezmoc 02:27
Další deprese, další patová situace, z který není cesta ven. Zoufalství - probdělý noci, ze kterých se snažíš najít východisko. Myšlenky tě svírají, dohánějí tě k šílenství. Poslední odkaz tvýho bytí se zmítá ve větru. Černej prapor a hejna vran, hřbitovy se plní. Another depression, another fatal situation without solution. Desperation - pernoctations, which makes the place for your basis. Thoughts are pressing you, making you crazy. Last heritage of your being is flying with the wind. Black flag and pack of crows, graveyards are filling.
4.
Hlas lidu 02:48
Hlásají to, co se jim zrovna hodí do krámu. Není pravá, není ani levá. Je jen buď a nebo. Záleží na každým, jak se k tomu postaví. Pomůže vyměnit loutky, nebo začne opravdu řvát. Vyserme se na prázdný sliby. They declare just the things, which helps them rule. There's no right, there's no left. It's just mend or end. It depends on everyone, how to really face it. To change the puppets, or to start scream aloud. Let's fuck this empty promises.
5.
Sobec 02:23
Nemyslet na nic, jenom na sebe. Jediným cílem je bohatství. Naučená chamtivost, touha po moci peněz, ničí zábrany. Nesere mě, že na ulicích umírají hladový, hlavně že já se mám dobře. Jsem sám sebou, nenažraná svině. Thinking on nothing, just on myself. Only way is richness. Learned greed, ambition of money empire is destroying inhibitions. I don't give a fuck that people are starving on the streets, main thing is that I'm okay. I'm my own boss, greedy bastard.
6.
Human steak 04:56
Nebude to trvat dlouho a nebudeš mít nic z dřívějšího přesvědčení. Zmizí v mlze, která se rozplyne. Čas se nachýlil, už přišla ta chvíle, kdy celej svůj dosavadní život pověsíš na hřebík. Pošlapat svojí víru a začít novou kapitolu, jež začíná smrtí mozku a končí smrtí těla. Položit základní kámen, na něm stavět svojí budoucnost, ukojit očekávání okolí. Zabít svojí mysl, dobrovolně si nasadit ohlávku, nechat sebou manipulovat. Rezignovat. Falešnej život ve falešným světě. It wouldn't last long and you'll have nothing from your past beliefs. It will disappear in fog, which melts away. Time has come, you'll give up your life. Trample on your faith and start a new episode, which starts with dead of brain and end with dead of your body. To lay down cornerstone, make a future on it, fulfill the society expectations. To kill your mind, voluntarily wear the headgear and manipulate with ourselves. To resign. Fake life in fake world.
7.
Neodolatelná touha přichází při každým kontaktu s mrtvým domem. Touha budovat, vdechnout novej život do prázdných pokojů. Vytvářet prostor, kde můžeme svobodně žít a sklízet plody snažení. Pryč s kriminalizací sqatů! Dashing desire comes with every contact with dead house. Desire to build, give a breath of new life to empty rooms. To make a place, where we can freely live and harvest fruits of effort. Down with squat criminalisation!
8.
Revoluce 02:58
Plíží se nocí, přichází potichu, našlapuje opatrně. Zahalená, s kápí na hlavě, čeká na nejvhodnější příležitost a až příjde, zaplanou ohně. Vzduch houstne, napětí sílí, zvony bijí, vítají tu chvílí, kdy třídní společnost zmizí. Sneaking through the night, stepping carefully. Covered with cape, waiting for the best opportunity - when it comes, flames will appear. Air is getting thick, suspense is rising, bells are chiming and embracing the moment when the class society will disappear.
9.
Přikovaní za stolem s otlačenou prdelí, nuceni se dostat na nejvyšší pozici, opakovat a učit se věci, který tě vůbec nezajímají a pak vylezeš ven a tam tě sešrotuje koloběh každodenních sraček. Ale důležitý je, že jsi dostal patent na rozum. Pečeť podrobení. Bonded behind table with bruised ass, forced to reach highest post, repeating and learning things which you don't care about - and then you'll come out, where the everyday shitty roundabout grind you down. But more important is the thing that you achieve patent for your intellect. Seal of captivity.

about

Po pěti letech vychází první dlouhohrající deska Disbeatless na vinylu. Ještěři pendlující mezi Jihlavou-Brnem-Pelhřimovem oproti minulým nahrávkám víc metalizujou, míň crustujou. Najdeš tu basáka z Průmyslové Smrti, či bubeníka Gattaca.

Five years after the last record of Disbeatless the new LP is coming out. Lizards from Jihlava-Brno-Pelhřimov are getting more metalised and less crusty. You can find here bassguy from Průmyslová Smrt and drummer from Gattaca.

Vydáno spoluprací labelů / Released by cooperation of labels:
MxFxL, Chyba, Uchylny Koš, Divoch distro, Michal Juriš, Rosa Punx collective, Mur-Mur Meteoroid, Raw zine


Nahráno ve zkušebně/studiu Gattaca v Olomouci, červen 2014
Recorded in Gattaca rehearsal/studio room in Olomouc, July 2014
Mix & Master: Blum

Chyba records - chyba.a-punk.cz

credits

released October 1, 2015

bandzone.cz/disbeatless

license

tags

about

chyba Czech Republic

CHYBA records je malej DIY label, kterej se zaměřuje na hudbu, co má co říct.
★★★
CHYBA records is a small DIY label, which is focusing on music, which have something to say.

contact / help

Contact chyba

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like LP 2015, you may also like: