Demo 2008

by Disbeatless

/
 • Streaming + Download

  Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

  Můžete přispět libovolnou částkou přes Chyba PayPal, nebo částkou na č.ú.: 252039964/0300, do předmětu zprávy připište "disbeatless". Nebo stahujte zdarma zde: http://chyba.a-punk.cz/alt/dokumenty/Disbeatless-demo2008.zip
  *************
  You can donate as you wish by Chyba PayPal, or classic account: 252039964/0300, and add "disbeatless" to message. Or download it for free here: http://chyba.a-punk.cz/alt/dokumenty/Disbeatless-demo2008.zip

    name your price

   

1.
01:53
2.
00:57
3.
4.
01:32
5.
6.
00:50
7.
8.
9.
10.
02:42
11.
12.
13.
01:05
14.
02:45

about

V pořadí druhá nahrávka jihlavské hardcore/crust bandy s kritickými texty. Materiál nahraný začátkem roku 2008 v Garáži DIY.
---
Second release of hardcore/crust band from Jihlava/cz with political lyrics. Material from 2008 recorded in Garage DIY.

Info: bandzone.cz/disbeatless

credits

released October 10, 2009

license

tags

about

chyba Czech Republic

CHYBA records je malej DIY label, kterej se zaměřuje na hudbu, co má co říct.
★★★
CHYBA records is a small DIY label, which is focusing on music, which have something to say.

contact / help

Contact chyba

Streaming and
Download help

Track Name: Bible SS
Bible a slovo boží/ které se dá snadno zneužít/ minulost a smrt inkvizicí/ kříž jako symbol spasení/ symbol který jako poslední vidíš/ než tě pohltí plameny/ strach je mocná zbraň/ která vládne světu/ zvlášť strach z neznáma
//
Holy Bible and holy word, which may be easy exploited / Past time and dead by inquisition / Crucifix like a symbol of salvation? / Symbol which you see at last before the flames devour you / Fear is powerful weapon which rule the world / Especially fear of the unknowns / Yes, we are the sinners and we will fall in hell!
Track Name: Zoufalství
Ten pocit absolutního zoufalství/ ztuhlá krev v žilách/ klepající se ruce/ bledá tvář/ pocit bezmocnosti
//
That feeling of absolute desperation / Stiff blood in vein / Quaking hands / Pale face / Feeling of powerless...
Track Name: Abys mohl žít musíš zabíjet
Letmo pohlédnu do tváří vrahů/ jsou všude kolem mě a já se sám klamu/ klamu se myšlenkou o světě bez zabíjení/ zabiješ, oškubeš, uvaříš, sežereš!/ abys mohl žít, musíš zabíjet!?/ abys mohl jíst, musíš zabíjet!?/ hordy už předem mrtvých živých týráš svým hladem/ tvůj hlad vraždí! bez milosti!/ zabít, vykostit, vnitřnosti vyhodit, sežrat, odhodit! kdo bude další sousto?/ vždy můžeš přestat vraždit
//
Lightly I look into assassins faces. / They're everywhere and I bluff myself. / I bluff myself about idea of world without killing. / You kill, displume, boil, devour! / You have to kill for your living!? / Hordes of instantly dead/living ones are tortured by your hunger. / Your hunger means murder! Without mercy! / To kill, unbone, throw away the bowels, devour, fling off! / Who will be your next bite? / There's always a time to stop this killing!
Track Name: Buď slepý
Podívej jak trpí/ jak křičí zatím co oni ho bijí/ ty však nic nevidíš/ přes oči máš pásku lhostejnosti/ nechceš přece skončit jako on/ mě se to netýká jenom přihlížím/ překračuj raněné, prosící o pomoc/ je to snad tvůj problém?!
//
Look how they starve. / How they scream, while they beat them up. / But you are blind. / You've got a blindfold of apathy behind your eyes. / You don't want to end up like them. / It's not my problem, I'm just watching. / Overstep the hurt ones, suppliant for help! / Is it your problem?!
Track Name: Znechucen
Znechucen společností peněz a pánů/ Vládnoucí třída, zdi mezi lidmi/ bohatí, chudí? ne, žíví anebo mrtví/ znechucen systémem konzumu/ sebevražda přesycením v síti špinavých obchodů/ bohatý, chudý a mrtvý
//
Disgusted by society of money and masters. / Dominative class, walls between people. / Rich, poor? No, living or dead. / Disgusted by system of consume. / Suicide by satiety, in net of dirty businesses. / Rich, poor and dead.
Track Name: Vzorec pravdy
Odpověz jak sám myslíš/ ty však dobře víš/ co čekají a co vyplníš/ pokřivená upřímnost vyšla ze stínů/ vše černé na bílém/ správná odpověď dosazená vzorcem/ na to jak myslet a žít/ drž se pravidla a dojdeš až do cíle/ lež vítězí
//
Answer as you think, but you know indeed what they expect and you will fulfill. / Twisted sincerity comes out from the shadows, everything in black and white, / Right answer by formula – how to think and live, / Keep the rules and you'll reach the goal. Lie wins.
Track Name: Nevinné oběti+Proč
Černé svědomí architektů války/ plné seznamy prázdných čísel/ nevinné oběti - mrtví bez identity/ nevidět, neslyšet/ seznamy odhodit do prachu archivů/ vše znišit, mrtvé zakopat/ nevinné oběti - žádné pomníky/ nikdy jsi nežil/ nikdy jsi nezemřel

Proč?/ Proč musíme zabíjet?/ proč musíme umírat?/ proč musíme být svědky?/ proč?!
//
Black conscience of war architects./ Full evidences of empty numbers. / Innocent victims – dead without identity. / To blink and deaf. / Throw away the evidences into the archives dust. / Destroy everything. Bury the dead. / Innocent victims – no monuments. / You've never been alive. You've never been dead.

WHY? (proč?) / Why do we must to kill? Why do we must to dead? Why do we must be the witnesses? Why?!
Track Name: Sirény svobody
Mlčící davy s pocitem svobody/ jsou šťastni a iluze vládne/ masová propaganda mocnější než kulka do hlavy/ tu náhle se znovu rozezní sirény/ sirény svobody/ ticho znovu přehluší sirény/ hrůzný hvizd padající smrti/ lidé namačkaní v krytech/ plačící děti a dunění bomb pouštěné z rozhlasu/ je po náletu/ diktátor pronáší oslavnou řeč/ lid přešel ze strachu, tleská a jásá/ koloběh iluze svobody dokončen/ a ticho znovu přehluší sirény/ sirény svobody
//
Silent mobs with freedom feeling. / They're happy and illusion reigns. / Mass propaganda is more powerful then headshot. / And immediately sirens chime out. / Sirens of freedom. / Silent outvoice the sirens again. / Scarified cough of falling death. / People cramming in the shelters. / Crying children and noise of bombs playing from broadcast. / “Blitz” is over. / Dictator make a great speech. / Mob throw away the fear, they're clapping and rejoicing. / Circulation of freedom illusion is finished. / And silent outvoice the sirens again. / Sirens of freedom.
Track Name: Volnost
Křečovitý úsměv vyvolaný otravou/ tak tohle je ta tvá svoboda?/ topíš se v nicotě vlastního vědění/ dál a dál od břehu/ dávkovaná volnost v injekční stříkačce/ cítíš se teď svobodný?/ to co byla volnost je teď vězení/ jak jsi začal a jak skončíš?
//
Spastic smile invoked by intoxication. / So this is your freedom? / You're drowning in nihility of your knowledge. / Far away from the bank. / Imposted freedom in syrette. / Do you feel free? / What was freedom before turns into the jail. / How you were started and how you'll end up?
Track Name: Oni tě vidí
4 holé bílé stěny a z nich tě sledují tisíce skleněných očí/ jsi hlídám nesnaž se spáchat ideo zločin/ jejich oči tě sledují/ jejich uši tě odposlouchávají/ jejich ústa tě vyslíchají/ jejich ruce tě bijí/ kontrola jenž tě svírá pod krkem/ totální kontrola/ pro absurdní iluzi bezpečí ztrácíme svobodu!
//
Four bare walls and thousands of glass eyes are watching you. / You're bewared, don't try to make an ideology crime. / Their eyes are watching you. / Their ears are tapping you. / Their mouths are interrogate you. / Their hands are beating you. / Control which hold your neck. Total control. / For absurd illusion of safety we are loosing our freedom!
Track Name: Vždycky může být hůř
Někdy se zatmí/ myšlenky máš černý/ svět se obrátí/ padne na tebe stín/ padáš do bahna/ a nemůžeš se zvednout/ padáš do bahna/ nevíš co dál/ upadáš do apatie/ cítíš se sám/ ztrácíš naději na budoucnost/ nevíš pro co žít/ kácíš se do hlubin bezmoci, snažíš se hledat cestu ven/ blíží se konec není kam jít, proč??/ tak najdi víru v svoje schopnosti/ víru v člověka/ věř ve svoji sílu/ věř že není konec/ nevzdávej to/ není pozdě bojovat/ zakloň hlavu a uvidíš nebe/ zvedni se, věř v sebe/ raduj se z toho co máš/ vždycky může být hůř
//
Sometimes its get dark. Your ideas are black. / World turns upside down. Shadow falls on you. / You're falling into the mug and there's no way to wake up. / You're falling into the mug and you don't know what's up. / Falling into the apathy / lonely / no trust in future / no sense of being / Falling into the abyss of armless, trying to find a way out / the end is near, theres no way, where to go, why? / So try to find trust in your abilities / trust in your power / don't give up / it's not too late for struggle / everytime may be worse time / Look up, you'll see a sky / get up, trust in yourself / enjoy what you have / everytime may be worse time
Track Name: Pomsta
Masové hroby se otevírají/ přízraky temné minulosti se chtějí mstít/ všude jsou slyšet ozvěny pláče, řevu a smíchu/ v tu jednu noc se tisíce mrtvých pomstí svým vrahům/ tisíce bledých tváří vychází z plynových komor a kremačních pecí/ chtějí se mstít a nic je nezastaví/ "a potom vyjdem, strašný řád/ na lebce lebku, s hnátem hnát/ a zařvem ve tvář všem lidem/ my mrtví, my vás žalujem!"
//
Mass graves are opening / Phantoms of darkness past wants revenge / Echoes of crying, screams and smiling are everywhere / In that night thousand corpses will revenge their death! / Thousand of pale faces are coming from gas chambers and from crematorium / They want to make a revenge and nothing will stop them! / “And then we'll come, horrible order, skull on skull, bone on bone and we'll scream onto the face of everyone, We, dead ones, we are suit you!”

If you like Demo 2008, you may also like: