Demo 2008

by Disbeatless

/
 • Streaming + Download

  Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

  Můžete přispět libovolnou částkou přes Chyba PayPal, nebo částkou na č.ú.: 252039964/0300, do předmětu zprávy připište "disbeatless". Nebo stahujte zdarma zde: http://chyba.a-punk.cz/alt/dokumenty/Disbeatless-demo2008.zip
  *************
  You can donate as you wish by Chyba PayPal, or classic account: 252039964/0300, and add "disbeatless" to message. Or download it for free here: http://chyba.a-punk.cz/alt/dokumenty/Disbeatless-demo2008.zip

    name your price

   

1.
01:53
Bible a slovo boží/ které se dá snadno zneužít/ minulost a smrt inkvizicí/ kříž jako symbol spasení/ symbol který jako poslední vidíš/ než tě pohltí plameny/ strach je mocná zbraň/ která vládne světu/ zvlášť strach z neznáma // Holy Bible and holy word, which may be easy exploited / Past time and dead by inquisition / Crucifix like a symbol of salvation? / Symbol which you see at last before the flames devour you / Fear is powerful weapon which rule the world / Especially fear of the unknowns / Yes, we are the sinners and we will fall in hell!
2.
00:57
Ten pocit absolutního zoufalství/ ztuhlá krev v žilách/ klepající se ruce/ bledá tvář/ pocit bezmocnosti // That feeling of absolute desperation / Stiff blood in vein / Quaking hands / Pale face / Feeling of powerless...
3.
Letmo pohlédnu do tváří vrahů/ jsou všude kolem mě a já se sám klamu/ klamu se myšlenkou o světě bez zabíjení/ zabiješ, oškubeš, uvaříš, sežereš!/ abys mohl žít, musíš zabíjet!?/ abys mohl jíst, musíš zabíjet!?/ hordy už předem mrtvých živých týráš svým hladem/ tvůj hlad vraždí! bez milosti!/ zabít, vykostit, vnitřnosti vyhodit, sežrat, odhodit! kdo bude další sousto?/ vždy můžeš přestat vraždit // Lightly I look into assassins faces. / They're everywhere and I bluff myself. / I bluff myself about idea of world without killing. / You kill, displume, boil, devour! / You have to kill for your living!? / Hordes of instantly dead/living ones are tortured by your hunger. / Your hunger means murder! Without mercy! / To kill, unbone, throw away the bowels, devour, fling off! / Who will be your next bite? / There's always a time to stop this killing!
4.
01:32
Podívej jak trpí/ jak křičí zatím co oni ho bijí/ ty však nic nevidíš/ přes oči máš pásku lhostejnosti/ nechceš přece skončit jako on/ mě se to netýká jenom přihlížím/ překračuj raněné, prosící o pomoc/ je to snad tvůj problém?! // Look how they starve. / How they scream, while they beat them up. / But you are blind. / You've got a blindfold of apathy behind your eyes. / You don't want to end up like them. / It's not my problem, I'm just watching. / Overstep the hurt ones, suppliant for help! / Is it your problem?!
5.
6.
00:50
Znechucen společností peněz a pánů/ Vládnoucí třída, zdi mezi lidmi/ bohatí, chudí? ne, žíví anebo mrtví/ znechucen systémem konzumu/ sebevražda přesycením v síti špinavých obchodů/ bohatý, chudý a mrtvý // Disgusted by society of money and masters. / Dominative class, walls between people. / Rich, poor? No, living or dead. / Disgusted by system of consume. / Suicide by satiety, in net of dirty businesses. / Rich, poor and dead.
7.
Odpověz jak sám myslíš/ ty však dobře víš/ co čekají a co vyplníš/ pokřivená upřímnost vyšla ze stínů/ vše černé na bílém/ správná odpověď dosazená vzorcem/ na to jak myslet a žít/ drž se pravidla a dojdeš až do cíle/ lež vítězí // Answer as you think, but you know indeed what they expect and you will fulfill. / Twisted sincerity comes out from the shadows, everything in black and white, / Right answer by formula – how to think and live, / Keep the rules and you'll reach the goal. Lie wins.
8.
Černé svědomí architektů války/ plné seznamy prázdných čísel/ nevinné oběti - mrtví bez identity/ nevidět, neslyšet/ seznamy odhodit do prachu archivů/ vše znišit, mrtvé zakopat/ nevinné oběti - žádné pomníky/ nikdy jsi nežil/ nikdy jsi nezemřel Proč?/ Proč musíme zabíjet?/ proč musíme umírat?/ proč musíme být svědky?/ proč?! // Black conscience of war architects./ Full evidences of empty numbers. / Innocent victims – dead without identity. / To blink and deaf. / Throw away the evidences into the archives dust. / Destroy everything. Bury the dead. / Innocent victims – no monuments. / You've never been alive. You've never been dead. WHY? (proč?) / Why do we must to kill? Why do we must to dead? Why do we must be the witnesses? Why?!
9.
Mlčící davy s pocitem svobody/ jsou šťastni a iluze vládne/ masová propaganda mocnější než kulka do hlavy/ tu náhle se znovu rozezní sirény/ sirény svobody/ ticho znovu přehluší sirény/ hrůzný hvizd padající smrti/ lidé namačkaní v krytech/ plačící děti a dunění bomb pouštěné z rozhlasu/ je po náletu/ diktátor pronáší oslavnou řeč/ lid přešel ze strachu, tleská a jásá/ koloběh iluze svobody dokončen/ a ticho znovu přehluší sirény/ sirény svobody // Silent mobs with freedom feeling. / They're happy and illusion reigns. / Mass propaganda is more powerful then headshot. / And immediately sirens chime out. / Sirens of freedom. / Silent outvoice the sirens again. / Scarified cough of falling death. / People cramming in the shelters. / Crying children and noise of bombs playing from broadcast. / “Blitz” is over. / Dictator make a great speech. / Mob throw away the fear, they're clapping and rejoicing. / Circulation of freedom illusion is finished. / And silent outvoice the sirens again. / Sirens of freedom.
10.
02:42
Křečovitý úsměv vyvolaný otravou/ tak tohle je ta tvá svoboda?/ topíš se v nicotě vlastního vědění/ dál a dál od břehu/ dávkovaná volnost v injekční stříkačce/ cítíš se teď svobodný?/ to co byla volnost je teď vězení/ jak jsi začal a jak skončíš? // Spastic smile invoked by intoxication. / So this is your freedom? / You're drowning in nihility of your knowledge. / Far away from the bank. / Imposted freedom in syrette. / Do you feel free? / What was freedom before turns into the jail. / How you were started and how you'll end up?
11.
4 holé bílé stěny a z nich tě sledují tisíce skleněných očí/ jsi hlídám nesnaž se spáchat ideo zločin/ jejich oči tě sledují/ jejich uši tě odposlouchávají/ jejich ústa tě vyslíchají/ jejich ruce tě bijí/ kontrola jenž tě svírá pod krkem/ totální kontrola/ pro absurdní iluzi bezpečí ztrácíme svobodu! // Four bare walls and thousands of glass eyes are watching you. / You're bewared, don't try to make an ideology crime. / Their eyes are watching you. / Their ears are tapping you. / Their mouths are interrogate you. / Their hands are beating you. / Control which hold your neck. Total control. / For absurd illusion of safety we are loosing our freedom!
12.
Někdy se zatmí/ myšlenky máš černý/ svět se obrátí/ padne na tebe stín/ padáš do bahna/ a nemůžeš se zvednout/ padáš do bahna/ nevíš co dál/ upadáš do apatie/ cítíš se sám/ ztrácíš naději na budoucnost/ nevíš pro co žít/ kácíš se do hlubin bezmoci, snažíš se hledat cestu ven/ blíží se konec není kam jít, proč??/ tak najdi víru v svoje schopnosti/ víru v člověka/ věř ve svoji sílu/ věř že není konec/ nevzdávej to/ není pozdě bojovat/ zakloň hlavu a uvidíš nebe/ zvedni se, věř v sebe/ raduj se z toho co máš/ vždycky může být hůř // Sometimes its get dark. Your ideas are black. / World turns upside down. Shadow falls on you. / You're falling into the mug and there's no way to wake up. / You're falling into the mug and you don't know what's up. / Falling into the apathy / lonely / no trust in future / no sense of being / Falling into the abyss of armless, trying to find a way out / the end is near, theres no way, where to go, why? / So try to find trust in your abilities / trust in your power / don't give up / it's not too late for struggle / everytime may be worse time / Look up, you'll see a sky / get up, trust in yourself / enjoy what you have / everytime may be worse time
13.
01:05
14.
02:45
Masové hroby se otevírají/ přízraky temné minulosti se chtějí mstít/ všude jsou slyšet ozvěny pláče, řevu a smíchu/ v tu jednu noc se tisíce mrtvých pomstí svým vrahům/ tisíce bledých tváří vychází z plynových komor a kremačních pecí/ chtějí se mstít a nic je nezastaví/ "a potom vyjdem, strašný řád/ na lebce lebku, s hnátem hnát/ a zařvem ve tvář všem lidem/ my mrtví, my vás žalujem!" // Mass graves are opening / Phantoms of darkness past wants revenge / Echoes of crying, screams and smiling are everywhere / In that night thousand corpses will revenge their death! / Thousand of pale faces are coming from gas chambers and from crematorium / They want to make a revenge and nothing will stop them! / “And then we'll come, horrible order, skull on skull, bone on bone and we'll scream onto the face of everyone, We, dead ones, we are suit you!”

about

V pořadí druhá nahrávka jihlavské hardcore/crust bandy s kritickými texty. Materiál nahraný začátkem roku 2008 v Garáži DIY.
---
Second release of hardcore/crust band from Jihlava/cz with political lyrics. Material from 2008 recorded in Garage DIY.

Info: bandzone.cz/disbeatless

credits

released October 10, 2009

license

tags

about

chyba Czech Republic

CHYBA records je malej DIY label, kterej se zaměřuje na hudbu, co má co říct.
★★★
CHYBA records is a small DIY label, which is focusing on music, which have something to say.

contact / help

Contact chyba

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Demo 2008, you may also like: